Zamknij okno Drukuj dokument

Klauzula informacyjna RODO – informacja publiczna

1.     W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym, Pobyłkowo Duże 15, 06-114 Pokrzywnica, tel.: 23 691 04 06

2.     Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywnica.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

4.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.

6.     Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

7.     W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

8.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

9.     Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

·         dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

·         żądania sprostowania danych osobowych,

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@pokrzywnica.pl.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.

Metadane

Źródło informacji:Pielach Joanna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Pielach Joanna
Data wprowadzenia:2018-12-07 12:12:47
Opublikował:Pielach Joanna
Data publikacji:2018-12-07 12:14:16
Ostatnia zmiana:2018-12-07 12:14:30
Ilość wyświetleń:138